Język Migowy

Dofinansowanie nauki języka migowego

 

Informujemy, iż 5 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoełcznej z dnia 12 czerwca 2012 r.  w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo - migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. Nr O, poz. 687) o którym mowa w art. 18 ustawy o języku igowym i innych środkach komunikowania się.

Zgodnie z rozporządzeniem osoba uprawniona, członej jej rodziny oraz osoba mająca stały bądź bezpośrendi kontakt z osobą uprawnioną może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

 

Dofinansowanie wynosi:

  • dla osoby uprawnionej - nie więcej niż 95% kosztów szkolenia
  • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz dla osoby majacej stały bądź bezpośrendi kontak z osobą uprawnioną - nie więcej niż 90% kosztów szkolenia

 

Centrum Edukacyjne Języka Migowego nie udziela dofinansowania oraz nie ma wpływu na wysokość dofinansowania udzielanego przez PFRON.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronach PFRON.